Missie en Visie

 

De Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU) wordt op dit moment gevormd door drie zelfstandige gezondheidscentra in de wijken Lunetten en Hoograven in Utrecht Zuid en in Leidsche Rijn in de wijk Het Zand.

De Stichting Gezondheidscentra Utrecht is een koepelstichting waarmee op zorg groep niveau gecontracteerd wordt. De onder SGU ressorterende gezondheidscentra zijn in zelfstandige en financieel niet verweven stichtingen ondergebracht. Administratie en bedrijfsvoering zijn per gezondheidscentrum overeenkomstig ingericht. Raad van toezicht en bestuur zijn op SGU niveau ingesteld en zijn verantwoordelijk voor het besturen  van en toezichthouden op alle onder de SGU vallende stichtingen.

In 2011 is onderzoek gestart om tot een fiscale eenheid op SGU-niveau te komen. In 2013 is de ontwikkeling van een toekomstbestendige en flexibele structuur, die past bij en ruimte geeft aan de ambities, verder uitgewerkt. Medio 2014 heeft dit geresulteerd in een administratieve wijziging waarbij de voorwaardenscheppende functies in de Stichting Gezondheidscentra Utrecht zijn ondergebracht. De apotheek Lunetten is tegelijkertijd in een BV ondergebracht.

De drie wijkgezondheidscentra hebben nu een zelfde organisatie structuur van waaruit brede, wijkgerichte en geïntegreerde 1e lijnszorg wordt geboden. Vanuit maatschappelijk ondernemerschap wordt in Lunetten naast fysiotherapie en medische fitness ook fitness op commerciële basis aan bewoners van de wijk geboden vanuit FitLunetten BV. De Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten is 100% aandeelhouder van FitLunetten.                        

In vervolg op deze veranderingen is in het najaar 2014 de interne organisatiestructuur per discipline aangepast, het managementteam bestaat nu alleen uit vertegenwoordigers van het primaire proces.