Vooruitblik ontwikkelingen 2014 en verder
 

Het patroon van de in 2012 ingezette ontwikkelingen met betrekking tot de opbouw van samenwerking met andere partijen en positionering zet in 2013 en 2014 verder door. Deze versterking is belangrijk omdat hiermee krachten tussen partijen gebundeld worden op allerlei terreinen: GGz, datamanagement, klantonderzoek, GEZ-ontwikkeling, ketenzorg, samenwerking diagnostiek en tweede lijn.

In 2013 is een nieuwe toekomstbestendige structuur voor SGU voorbereid. Enerzijds uit fiscale overwegingen (SGU als fiscale eenheid), anderzijds omdat de ontwikkelingen rondom in ieder geval de apotheek en wellicht op termijn de fysiotherapie een heroverweging van de bestaande stichtingsstructuur noodzakelijk maakt. Bij herstructurering staat overigens behoud van de multidisciplinaire samenstelling en samenwerking voorop. In 2014 zal een besluit worden genomen over deze structuur.

De financiering is continu aan verandering onderhevig en deze onzekerheden zetten de komende periode door. De druk op de opbrengsten van apotheek en de fysiotherapie zal naar verwachting doorzetten. De financiering van de huisartsenzorg gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Wat hiervan de gevolgen zijn en of deze veranderingen ruimte voor innovatie en verbeteringen gaan bieden is onduidelijk. De ontwikkeling van de GEZ en met name de overgang naar de nieuwe financiering is onzeker. Al deze onzekerheden staan haaks op de gewenste versterking en opbouw van de multidisciplinaire zorg. Vooralsnog kiest SGU, weliswaar met enige behoedzaamheid, nog steeds met zelfvertrouwen en zelfbewustzijn voor het doorzetten van de toekomstgerichte ontwikkelingen.

De toekomst wordt bepaald door een sterke professionele basis en een gedeelde visie van bestuur en professionals.

In verwachtingsvolle partnerschap met verzekeraar en andere huisartsenpraktijken in en om onze wijken, gaan wij een innovatieve methodiek voor netwerksamenwerking tussen wijken verkennen waar het gaat over gespecialiseerde huisartsen om specifieke doelgroepen in onze populatie te bedienen waardoor minder verwijzingen naar de 2e lijn nodig zijn. Dat betekent een nieuwe systematiek van interne verwijzingen en consultatie tussen huisartsen. Daarin past ook de ontwikkeling van de inzet van nieuwe professionals als de Verpleegkundig Specialist.