Toekomst - Zorgaanbod wijkgericht werken


Kwalitatieve en zorginhoudelijke ontwikkelingen
Binnen SGU wordt in 2014 aan de volgende kwalitatieve en inhoudelijke ontwikkelingen prioriteit gegeven. Per ontwikkeling wordt aangegeven welke locaties hiermee bezig gaan.

Ouderenzorg
Door extramuralisatie, verschuivingen AWBZ, ZvW en WMO moeten ouderen (en andere kwetsbare inwoners) veel langer thuis blijven. Dat gaat voor veel partijen in en om de eerste lijn de komende jaren een grote uitdaging vormen.
Ontwikkelingen op het gebied van de ouderenzorg spelen met name in de wijken Hoograven en Lunetten en minder in Het Zand. SGU zoekt op Utrecht Zuid niveau samenwerking met andere partijen zoals GC Kanaleneiland, huisartsenpraktijk Detmoldstraat, Buurtzorg en vooral Axion Continu als op dit gebeid deskundige partner.

Doelen:
·         Breed inzetbare praktijkverpleegkundigen die kennis en kunde in huis hebben om de multicomplexiteit van ouderen goed op te kunne vangen en het casemanagement voor deze groep goed in te kunnen regelen. In Lunetten is een verpleegkundige gestart met de opleiding verpleegkundig specialist en zij zal zich met name op deze doelgroep richten;
·         E-health bij chronische aandoeningen (relatie zorgprogramma’s en samenwerking Axion Continu);
·         Verdieping valpreventie (verpleegkundigen/fysiotherapie). Aandachtspunt hierbij vormt wel de afname van het aantal patiënten dat voor fysiotherapie verzekerd is;
·         Meer contact met de Specialist Ouderen Geneeskunde van Axion Continu en deze op verwijzing van de huisartsen meer extramuraal inzetten bij patiënten thuis.
·         Polyfarmacie, wordt name de huisartsen met de verpleegkundig specialist i.o. en de apotheek opgepakt;
·         Meer samenwerking met wijkverpleegkundigen;
·         Binnen de ruimte van de poh-S module: casemanagement door praktijkverpleegkundigen.
Om deze doelen te bereiken is meer ruimte in de financiering van de zorgverzekeraar nodig. De module poh-S is hier onvoldoende op toegesneden. In 2014 wordt volle focus op verbeteren GEZ-indicatoren gezet om die ruimte te vergroten.

Wijkverpleging
Dit onderwerp sluit aan bij de ontwikkelingen op het gebied van de ouderenzorg.
Met de thuiszorg (Axion Continu en Careyn in Lunetten en Buurtzorg in Hoograven, Het Zand nog niet duidelijk, wellicht Axion Continu) worden afspraken gemaakt over:
·         Korte lijnen en snelle communicatie: wijkverpleegkundige komt eens per week bij huisartsen koffie drinken en zorg afstemmen;
·         Meer bekendheid van specialistische kennis bij wijkverpleging en gerichte inzet daarvan: dementieconsulent, palliatieve zorg, wondzorg etc.
·         Meer inzet wijkverpleging met GGz kennis in Lunetten;
·         Bij voorkeur per wijk 1 organisatie, liefst 24/7 bereikbaar;

Basiszorg GGZ en Generalistische Basis GGZ
In 2014 start de stelselwijziging GGZ. Doel is een kostenreductie en een herinrichting van de zorg zodat de zorg op de juiste plaats wordt gegeven. De wijzigingen gaan uit van een verschuiving van dure specialistische GGz naar de eerstelijns GGz (Generalistische Basis GGz of GBGGz) en een verschuiving van de eerstelijnsGGz naar de huisartsenzorg (Basis GGz). De basis GGz is de huisarts met de poh-GGz.
De huisartsenzorg richt zich op:
• GGZ klachten
• Lichte GGZ diagnoses
• ‘relatief’ stabiele chronische psychiatrische patiënten
• Psychofarmaca controles
• Ontwikkeling zorgprogramma’s GGz (in samenwerking met GMN en evt stad Utrecht
• E-health
• Kwetsbare groepen zoals zorgmijders, financieel zwakkeren en verslaafden

Er wordt actief samengewerkt met: ouderen-GGZ (Altrecht en Axion Continu), GZ psycholoog (in en om onze centra), psychiater (vrijgevestigde, FACT Altrecht en UMCU), AMW (U-centraal in onze centra), SBWU (beschermd wonen), Victas (verslavingszorg) en de fysiotherapie. Er is maandelijks een SGU-breed GGZ overleg waar ontwikkelingen en beleid worden afgestemd.
Ontwikkelingen worden gefinancierd door een verhoging van de poh-GGZ gelden, waarbij 1 uur uitbreiding geoormerkt is voor E-health en 1 uur voor consultatie. Binnen SGU is een kaderhuisarts GGZ werkzaam. Inzet van deze specialistische kennis zal echter kostendekkend moeten zijn. Dekking van kosten wordt op projectbasis uitgewerkt voor 2014 en wordt gezocht in consultatiegelden en samenwerking GMN/stad Utrecht.

Jeugd

Doelen:
• Stepped care zorgprogramma GGZ jeugd (bijvoorbeeld ADHD)
• Kinderfysiotherapie vanuit Lunetten aanbieden in Hoograven

Inzet gespecialiseerde huisartsen

Om de specialistische kennis en kunde binnen de eerste lijn te versterken en substitutie van de 2e naar de 1e lijn concreet invulling te geven, zijn binnen SGU twee huisartsen specialistisch opgeleid: een urogynaecologisch kaderarts in Hoograven en een huisarts-seksuoloog in Lunetten. Zij zijn beiden in Utrecht nog de enige gespecialiseerde huisartsen op deze gebieden. Daarnaast is er een kaderhuisarts GGz werkzaam in Hoograven. Er bestaat op dit moment nog geen betaaltitel voor de inzet van gespecialiseerde huisartsen. Op projectbasis wordt een business case uitgewerkt om de inzet van deze gespecialiseerde huisartsen functionerend en kostendekkend te krijgen. Daarnaast hebben de gespecialiseerde huisartsen een trekkende rol in het ontwikkelen van protocollaire zorg en multidisciplinaire zorgprogramma’s met andere disciplines in de 1e en 2e lijn. Doel is dat de gespecialiseerde huisartsen verwijzingen krijgen van andere huisartsenpraktijken en dat zij een consultatiefunctie invullen. Op langere termijn zou er een netwerk van gespecialiseerde huisartsen opgebouwd kunnen worden in en om de stad.

Uro-gynaecologie
•        Behandeling van vrouwen en mannen met problemen op urologisch, gynaecologisch en bekkenbodemproblematiek.
•        gebied van Ontwikkeling van een kostendekkende businesscase voor de huisarts urogynaecologie
•        Ontwikkeling van multidisciplinair zorgprogramma incontinentie (gespecialiseerde HA, poh/ass, bekkenfysio, hulpmiddelen apotheek).
•        Afronding projectfase medio 2014. Bij positieve businesscase (structurele) verlenging

Seksuologie
•        Behandeling van seksuologische problemen (geen psychiatrisch probleem of relatieproblemen op de voorgrond, wel in die gevallen relatie leggen naar verwijzing liefst in 1e lijn GBGGZ)
•        In verband met ontbreken betaaltitel is een systeem van eigen betaling door de patiënt uitgewerkt en ingevoerd. Daarnaast is er breed gecommuniceerd naar huisartsen binnen en buiten SGU.
•        Afronding projectfase medio 2014. Bij positieve businesscase (structurele) verlenging

GGZ
•        Ontwikkeling van een kostendekkende businesscase voor de kaderarts GGZ. Mogelijkheden van financiering onderzoeken in GMN-verband of binnen stad Utrecht. Daarnaast is deel financiering wellicht mogelijk vanuit consultdeel poh-GGz gelden.
•        Ontwikkeling van multidisciplinaire zorgprogramma’s GGz
•        Afronding projectfase medio 2014. Bij positieve businesscase (structurele) verlenging

CVRM
Om de grote groep CVRM patiënten (primaire/secundaire) voldoende te kunnen bedienen, zal inzet van de assistentes bij primaire CVRM nodig zijn. Dat gebeurt in de vorm van eigen CVRM-spreekuren of het verrichten van CVRM controles in de reeds aanwezige assistentenspreekuren. Assistentes zullen waar nodig worden bijgeschoold.