Missie en Visie


De Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU) wordt op dit moment gevormd door drie zelfstandige gezondheidscentra in de wijken Lunetten en Hoograven in Utrecht Zuid en in Leidsche Rijn in de wijk Het Zand.

De Stichting Gezondheidscentra Utrecht is een koepelstichting waarmee op zorggroep niveau gecontracteerd kan worden. De onder SGU ressorterende gezondheidscentra zijn in zelfstandige en financieel niet verweven stichtingen ondergebracht. Administratie en bedrijfsvoering zijn per gezondheidscentrum overeenkomstig ingericht. Raad van toezicht en bestuur zijn op SGU niveau ingesteld en verantwoordelijk bestuur en toezichthouder voor alle onder SGU vallende stichtingen.

In 2011 is onderzoek gestart om tot een fiscale eenheid op SGU-niveau te komen. In 2013 is de ontwikkeling van een toekomstbestendige en flexibele structuur die past bij en ruimte geeft aan de ambities verder uitgewerkt.

Vanuit wijkgezondheidscentrum Lunetten wordt naast fysiotherapie en medische fitness ook fitness op commerciële basis aan bewoners van Lunetten geboden vanuit FitLunetten BV. De Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten is 100% aandeelhouder van FitLunetten.

In de gezondheidscentra van SGU wordt wijkgerichte, brede en geïntegreerde 1e lijnszorg geboden aan de bewoners van de wijk.

Samenvatting Visie op de toekomst SGU

De komende jaren neemt de vraag naar zorg aanzienlijk toe en zal het macro-economisch beschikbare budget op die groei achterblijven. Dat betekent dat de zorg daar geboden moet worden waar het meest doelmatig, klantgericht en effectief een antwoord op de stijgende vraag gegeven kan worden. Een sterke, brede, geïntegreerde 1e lijn heeft daarin een sleutelpositie.

De Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU) biedt wijkgerichte, multidisciplinaire, brede en samenhangende zorg in al haar centra. SGU zet ontwikkelingen vanuit een toekomstgericht en duurzaam perspectief in. Vanuit de visie wil SGU het aanbod van brede 1e lijnszorg in haar wijken versterken, verdiepen en vernieuwen en meerwaarde voor patiënt, professional en samenwerkingspartners realiseren. 

Leidend zijn hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening, gedreven professionals, efficiënte en effectieve organisatie en transparantie in resultaten en verantwoording. Begrippen in langetermijnperspectief zijn preventie, gezondheid en welbevinden met een focus op wijk en doelgroepen. Vanuit een brede samenwerking en verbinding zorg en welzijn, wordt ingezet op context, zelfstandigheid en functioneren van de patiënt . Er wordt hierbij aangesloten bij het gedachtegoed in de discussienota ‘Zorg voor je gezondheid!’ van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg  en het Convenant Utrecht Gezond zoals dat in 2008 is afgesloten tussen de gemeente Utrecht en Agis Zorgverzekeringen.

SGU wil proactief ontwikkelingen inzetten en niet afwachten. Bestaande financiering biedt echter onvoldoende ruimte om de ambities te realiseren. Om slagvaardig stappen te zetten is een gezonde bedrijfsvoering en een nieuw verdienmodel noodzakelijk dat ruimte biedt aan verbreding, versterking en innovatie. SGU heeft met de huidige schaalgrootte onvoldoende marktpositie en slagkracht om de stappen te zetten die nodig zijn om onderscheidend en vooruitstrevend te zijn.  Hiervoor wordt, met behoud van autonomie, samenwerking gezocht met partners die de visie van SGU delen.

In het visiedocument wordt ingegaan op wijkgerichte vraag, versterking en vernieuwing van de 1e lijnszorg, dienstverlening, organisatie en professionals en ten slotte op een verdienmodel, de noodzakelijke schaalgrootte en samenwerking die nodig zijn om de ambities waar te maken.

Het visiedocument is richtinggevend voor ontwikkelingen van SGU. De gezondheidscentra binnen SGU geven binnen de kaders van het visiedocument vertaling aan hun ambities en ontwikkelingen.

Strategische samenwerking

SGU is aangesloten bij 1inZorg. Dit is een netwerk waarin kleine en middelgrote koepels van gezondheidscentra uit de grote steden in west- en midden-Nederland denkkracht bundelen en ideeën over toekomstige ontwikkelingen op het gebied van multidisciplinaire eerstelijnszorg uitwisselen.

SGU is aangesloten bij en bestuurslid van de coöperatie Eerste Lijn In Cijfers. Dit is een samenwerkingsverband van eerstelijnsorganisaties die hun krachten bundelen op het gebied van datamanagement en de ontwikkeling van informatieproducten t.b.v. in- en externe doeleinden.

SGU zoekt in brede zin samenwerking met diverse partijen in en om Utrecht. SGU participeert samen met Overvecht GEZond, de Stadsmaatschap Utrecht en de Utrechtse Huisartsenvereniging in een stadsbrede werkgroep GGz eerstelijn. Tevens participeert SGU in ROETZ (Regiegroep Ontwikkeling Eerste-Tweedelijns Zorg) Utrecht-Stad, een initiatief om te komen tot een sterke eerste lijn door versterking van diagnostiek en samenwerking met de tweede lijn. Tenslotte neemt SGU deel aan het netwerk Gezondheidscentra Midden Nederland.

SGU verzorgt diensten op gebied van administratie en financiën voor een zelfstandige huisarts buiten SGU, voor Gezondheidscentrum Overvecht in Utrecht en voor Gezondheidscentrum de Roerdomp in Nieuwegein.