Inleiding


Voor U ligt het jaarverslag 2013 van de Stichting Gezondheidscentra Utrecht(SGU). De Raad van Toezicht kijkt hierin, met bestuurder en medewerkers, terug op een jaar van enerzijds opbouw van een sterke eerste lijn en anderzijds noodzakelijke ombuiging waar het gaat om de apotheek en fysiotherapie. In alle ontwikkelingen vormt de visie van de SGU het leidend perspectief. Zoals al in 2012 aangekondigd is positionering in de eerste lijn, als een financieel gezond, innovatief bedrijf voor de SGU de belangrijkste uitdaging in 2013 gebleken.

Toezicht en bestuur van SGU werken volgens de spelregels en omgangsvormen van een goed bestuur en toezicht op zorgorganisaties (Governance). Openheid en transparantie in besluitvorming en verantwoording zijn hierin sleutelbegrippen. Ook in 2013 heeft de Raad van Toezicht een formele evaluatie conform het advies van de NVZD uitgevoerd.

E.A. (Lies) Zuidema
Voorzitter Raad van Toezicht.