Bestuursmodel


Toezicht en bestuur van SGU werken volgens de spelregels en omgangsvormen van een goed bestuur en toezicht op zorgorganisaties (Governance). Openheid en transparantie in besluitvorming en verantwoording zijn hierin sleutelbegrippen. Ook in 2013 heeft de Raad van Toezicht een formele evaluatie conform het advies van de NVZD uitgevoerd.

De Raad van Toezicht SGU bestaat uit:

Mevrouw E.A. (Lies) Zuidema (voorzitter sinds maart 2011, lid sinds oktober 2009)
Functie:                       directeur Zuidema Interim Management en Advies BV
Nevenfuncties:           voorzitter Registratiecommissie Specialisme Verpleegkunde
lid Raad van Advies STG/hmf (tot oktober 2013)

Mevrouw drs. M.A.T. (Monique) Kavelaars (lid sinds september 2010)
Functie:                       directeur De Waag Nederland 

De heer drs. E.F. (Frido) Kraanen (lid vanaf december 2010)
Functie:                       Directeur Coöperatie & Duurzaamheid bij de PGGM
Nevenfuncties:           Bestuurslid van Deltaplan Dementie
Bestuurslid van Coöperatie WeHelpen
Verbonden aan TIAS Business school (universiteit van Tilburg) inzake Social Venturing             

De heer Prof.dr. G.J. (Jo) Caris (lid vanaf februari 2011)
Functie:           Hoogleraar Organisatieontwikkeling Zorg (Universiteit van Tilburg
Nevenfuncties:            Voorzitter Raad van Toezicht Avoord (instelling zorg en wonen, Etten-Leur
Voorzitter ELSE (voorheen Stoom) (instelling ter financiering van onderzoek en ontwikkeling m.b.t. de maatschappelijke gezondheidszorg)
Decaan Academie van het Amphia Ziekenhuis te Breda

Mevrouw drs M. (Marianne) Burgman (lid vanaf juli 2013)
Functie:                       voormalig Burgemeester de Ronde Venen

De Raad van Toezicht is kritisch in haar toezichthoudende rol en heeft tevens als klankbord een adviserende rol richting de bestuurder. De governancecode wordt gehanteerd. Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van € 1.500 per persoon per jaar. De wettelijke fiscale inhoudingen worden hierop toegepast.
Mevrouw drs. G.M.M. (Trudy) van den Berg MBA is sinds juli 2009 bestuurder van SGU en de daaronder vallende stichtingen.

Clientenraad
De cliëntenraad SGU is als volgt samengesteld:

Mevr. Drs. Marien Hannink, voorzitter
Dhr. Ir. Dick Kroon, lid
Dhr. Dr. Jack Vogels, lid
Mevr. Fidel Vernooy, lid

De cliëntenraad heeft 8 maal vergaderd, waarvan 4 met de directeur van het SGU.
Er is een open en wederzijds informatie relatie tussen cliëntenraad en bestuur. De cliëntenraad heeft geparticipeerd in de selectieprocedure voor lid Raad van Toezicht.
De kosten van de cliëntenraad bedroegen ruim € 3300.